Danh mục: Trị bệnh

Trường Đại học thú ý nghiên cứu tổng hợp ra nhiều phương pháp trị bệnh khác nhau cho đàn gia súc và gia cầm, bảo đảm phòng tránh tối đa các dịch bệnh.

1 2 3